• Voorzitter: Netty Dorrestijn
  • Vice-voorzitter: Jos Cornelissen
  • Penningmeester: Ron Ouwens
  • Secretaris: Helga Bosch
  • Algemeen bestuurslid: Christiaan Waters
  • Public relations: vacature

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter en vice-voorzitter

De voorzitter geeft algemene leiding aan de stichting en het bestuur en is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden. De voorzitter is ook het eerste aanspreekpunt in geval van vragen en opmerkingen van contactpersonen van de afdelingen, en andere belanghebbenden van de stichting. Netty Dorrestijn is sinds maart 2020 voorzitter. Je kunt haar bereiken via het email adres: voorzitter@runningblind.nl

Jos Cornelissen is vice-voorzitter. Daarnaast coördineert hij de aanmelding van nieuwe lopers die zich via de website aanmelden. Via schrijfin@runningblind.nl kan je Jos bereiken.

Penningmeester

De penningmeester beheert de bankrekeningen en is verantwoordelijk voor de financiële administratie voor de stichting. De penningmeester draagt daarnaast zorg voor het opstellen van begrotingen en de financiële jaarverslagen. Ron Ouwens is sinds maart 2020 penningmeester. 

Secretaris

De secretaris houdt de administratie en correspondentie bij, bereidt de vergaderingen voor, en notuleert. De secretaris ondersteunt ook mensen met een visuele beperking en hun buddy's met de aanmelding voor evenementen die door de sponsors van Running Blind worden georganiseerd. Helga Bosch is sinds het voorjaar van 2023 secretaris. Neem contact met haar op via het emailadres: secretaris@runningblind.nl

Algemeen bestuurslid 

Christiaan Waters is algemeen bestuurslid sinds maart 2020. Christiaan loopt bij Running Blind Den Haag.

Nevenfuncties van de bestuursleden

Netty Dorrestijn (zie Linkedin)

Jos Cornelissen (zie Linkedin)

Ron Ouwens (zie Linkedin)

Christiaan Waters (zie Linkedin)

Beloningsbeleid

Zoals in de statuten van Stichting Running Blind is vastgelegd, ontvangen de bestuurders van Stichting Running Blind géén beloning. Indien gewenst kunnen zij een vergoeding voor de gemaakte onkosten krijgen.

Artikel 3 lid 4: De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.

Artikel 5 lid 8: Een bestuurder kan een vergoeding ontvangen van de onkosten die hij bij de uitoefening van zijn taak heeft gemaakt; daartoe moet hij dan de nota’s en andere bescheiden waaruit die onkosten blijken aan het bestuur overleggen.

Artikel 7 lid 2: Het bestuur kan aan een of meer bestuurders geen beloning toekennen

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaren. 

Raad van Advies

  • Wim Span (zie Linkedin)
  • Mario Kadiks (zie Linkedin), voormalig CEO at Golazo Sports Netherlands. Adviseur Golazo
  • Kitt Bosman (zie Linkedin), opleidingscoördinator Master Pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam
  • John Stoop, een van de oprichters van Running Blind in 2007 (zie Facebook) is actief voor de regiogroep Rotterdam bij PAC Atletiek en is sportmasseur.